รับทำวีซ่านอร์เวย์

ขอวีซ่านอร์เวย์ รับทำวีซ่านอร์เวย์ : Visa Norway   


ศูนย์รับทำวีซ่านอร์เวย์ ตามคำ ขอวีซ่านอร์เวย์ของคุณ บริการรับทำวีซ่านอร์เวย์เพื่ออยู่พำนักถาวร ข้อคิดเห็นวีซ่านอร์เวย์ D-VISA 7 days

มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์เพิ่มมากขึ้นโดยต้องระมัดระวังและบล็อกนี้ ขอนำเสนอข้อชี้แนะเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่ออยู่พำนักถาวรโดยข้อมูลพื้นฐานของวีซ่านอร์เวย์ประเภท D-VISA มีดังต่อไปนี้ 

 

คู่สมรสคนไทยของพลเมืองสัญชาตินอร์เวย์ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในนอร์เวย์ที่สถานทูตนอร์เวย์ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนอร์เวย์จนกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองUDI จะออกใบอนุญาตให้  อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่ได้รับการยกเว้น ทางสถานทูตอาจออกวีซ่าเข้าเมืองชนิด 7 วัน เรียกว่า D-Visa เพื่อที่ว่า คู่สมรสต่างชาติผู้นั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก และรอในประเทศนอร์เวย์ในขณะที่กระบวนการพิจารณาคำขอดำเนินไป ในกรณีคล้ายกัน คู่สมรสต่างชาติผู้นั้นก็อาจได้รับ วีซ่า 7 วันได้ หลังจากที่ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักไปแล้ว ทางสถานทูตอาจดำเนินการส่งเรื่องไป แต่ผู้ร้องอาจอุทธรณ์คำปฏิเสธไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ประสงค์จะขอวีซ่านอร์เวย์เข้าเมืองชนิด 7 วัน สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ โดยกรอกแบบฟอร์มเดียวกับการขอวีซ่าเชงเกน และชำระค่าธรรมเนียม 60 ยูโร ด้วยบัตรเครบิตหรือบัตรเดดิต หลังจากนั้นระบุวันนัดหมายเพื่อไปยื่นหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ กระบวนการดำเนินการของวีซ่าชนิดนี้ คือ 4 สัปดาห์ 

 

 

แต่โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมพบว่าวีซ่าชนิดนี้เหมือนดูลักษณะโดยทั่วไปแล้วดูเหมือนจะใช้ระยะเวลาพิจารณาที่สั้นกว่าการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์แบบ Family Reunion หรือ Immigration แต่คงจะหวังผลได้ค่อนข้างยาก เพราะว่ามีหลายปัจจัยที่กดดันไม่ให้มีการออกวีซ่าประเภทนี้ได้มากนัก ด้วยหลายสาเหตุ โดยผมดูจากสถิติของผู้ที่มายื่นวีซ่านอร์เวย์ประเภทนี้มานานพอสมควรจึงพบปัญหาดังกล่าวครับ จึงอยากให้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ครับ แต่ถ้าสนใจยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ต้องจัดเตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้ครับ 

 

เอกสารจากผู้สมัคร

 1. * จดหมายแนบหน้าที่เป็นการกรอกข้อมูลออนไลน์ของผู้สมัครโดยเลือกแบบ D-VISA 
 2. * รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 
 3. * หนังสือเดินทาง – เล่มปัจจุบัน และ เล่มก่อนหน้า(ถ้ามี) 
 4. * สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีวีซ่าและการประทับตรา
 5. * สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. * ทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีการลงบันทึก พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. * สำเนาบัตรประชาชน
 8. * เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 9. * ใบสำคัญการสมรส (คร.2 และ 3)  ในกรณีที่แต่งงานในประเทศไทย, และ‘vigselsattest /partnerskapsattest’ ในกรณีที่สมรสกันในประเทศนอร์เวย์)สำเนา 1 ชุด

การสมรสทั้งในประเทศไทยและประเทศนอร์เวย์ต้องมีการลงทะเบียนการสมรสในทะเบียนราษฏร์ในประเทศนอร์เวย์

 1. * ใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณะบัตร* (ถ้าเคยสมรส) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. * ในกรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้สมัครต้องยื่นจดหมายยินยอมพร้อมลายมือชื่อ  จากผู้ปกครองพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. * ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถยื่นเอกสารใดๆ ข้างต้น กรุณาเขียนอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถยื่นเอกสารนั้นๆ

เอกสารราชการภาษาไทยทุกประเภทต้องได้รับแปลเอกสาร เป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย

 

 

เอกสารจากคู่สมรสชาวนอร์เวย์:

1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีวีซ่าและการประทับตรา

    เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาที่ได้รับการรับรองของใบส าคัญการหย่า หรือใบมรณะ

    บัตร(ถ้าเคยสมรส)พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. จดหมายบรรยายความสัมพันธ์จากคู่สมรสชาวนอร์เวย์ฉบับจริง (เป็ นภาษานอร์เวย์) 

    อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ าย ซึ่งควรจะบรรยายอย่างละเอียด 

    และลงลายมือชื่อของคู่สมรสชาวนอร์เวย์

ในกรณีที่คู่สมรสไม่สามารถยื่นเอกสารใดๆ ข้างต้น กรุณาเขียนอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถยื่นเอกสารนั้นๆ

 

เอกสารทางด้านการเงินในกรณีที่คู่สมรสทำงาน

1. หนังสือสัญญาการว่าจ้างงาน

2. สำเนาใบรับรองเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด

3. เอกสารการประเมินภาษีในปี สุดท้าย หรือ หนังสือรับรองว่าคู่สมรสได้ผ่านการศึกษาขั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา)และได้มีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 60 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า ใน

 

ระหว่างการยื่นเรื่องขอวีซ่า

1. เอกสารของคู่สมรสชาวนอร์เวย์ต้องระบุว่าไม่ได้รับเงินประกันสังคมจากสำนักงานเรงงานและสวัสดิการของนอร์เวย์(NAV)ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา 

 

(เอกสารต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานแรงงานและสวัสดิการของนอร์เวย์(NAV) ในประเทศนอร์เวย์)

 

 

ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่านอร์เวย์ ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดย ทั่วไปของผู้สมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์รับทำวีซ่าของเรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวทั้ง ทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึก กรุณาติดต่อเข้ามา เพื่อขอรับบริการปรึกษารับทำวีซ่านอร์เวย์

เอกสารที่จำเป็นในกาารยื่นขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทท่องเที่ยว มีโดยคร่าวๆดังต่อไปนี้

 • แบบคำขอสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศในเครือข่ายเชนเก้น ออนไลน์ผ่านสถานทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยสาม เดือน หลังจากวันที่ได้วางแผนว่าจะเดินทางออกจากประเทศนอร์เวย์ สำเนาถ่ายเอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทาง และ/หรือการเปลี่ยนชื่อ หนังสือเดินทางฉบับเก่า หากได้มีการออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่ภายในปีที่แล้ว

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • รูปถ่ายสีเต็มหน้าโดยมีฉากหลังเป็นสีอ่อนจำนวนสองใบ ซึ่งต้องถ่ายมาไม่เกินกว่าหกเดือน โดยให้ใช้ขนาดรูปเท่ากับรูปที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (45 มม. x 35 มม.)

 • สำเนาการชำระการเอาประกันสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ รายละเอียดแผนการเดินทาง

 • เอกสารที่แสดงถึงการมีเงินที่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการ เดินทาง เช่น รายการเดินบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือสำเนาสมุดฝากเงินของธนาคาร จำนวนเงินดังกล่าวควรเป็นจำนวนเท่ากับ 370 โครนต่อวันทีพำน้ก

 • สำเนาการจองโรงแรมและการสำรองที่นั่งตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯ ขอแนะว่าท่านไม่ควรชำระค่าโรงแรมหรือค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินก่อนที่ท่านจะ ได้รับวีซ่า) หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสาร เพิ่มเติม หรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น และตามกฎระเบียบของกลุ่มประเทศในเครือช่ายเชนเก้นนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจเรียกคืนได้