รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

คิดจะขอวีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ : Visa NewZealand      

ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่มีเวลา ยุ่งยากเกินไป ให้ทางศูนย์รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ เป็นคนดูแล โทร. 0863389935 หรือสำนักงาน 02-6328271

   

                                                                                                                                         ศูนย์บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์ 

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ เพิ่มมากขึ้น โดยต้องระมัดระวัง ไม่ให้มีการผิดพลาดของเอกสารในขณะยื่น เนื่องจากมีผู้ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ดังกล่าวค่อนข้างมาก และอีกทั้งจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมขอวีซ่า จึงอยากให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆดังกล่าว โดยต้องพยายามกรอกฟอร์มและจัดหาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดและชัดเจนครับ ถ้าหากยังมองไม่ออกว่ามีปัญหาอะไรที่แท้จริงซ่อนอยู่หรืออาจมองข้ามไป ยินดีให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจครับ ปรึกษาเบื้องต้นฟรีครับ  

โปรดหมายเหตุไว้ด้วยว่าในกรณีที่อาจจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมอาจจะมีการขยายเวลาพิจารณาการออกวีซ่านานออกไป โดยไม่มีกำหนด จึงควรจัดการเรื่องวันเดินทางล่วงหน้าก่อนให้ชัดเจนครับ  
 

ท่านสามารถติดต่อสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 6543444 โทรสาร 02 6543445 

 

ศูนย์รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE )140/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500Tel: 02-236-7138 Fax: 02 236 7142 Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.comWebsite: www.ttsnzvisa.com

 
**หมายเหตุ : 
กรณียื่นพร้อมกันเป็นครอบครัว อาทิเช่น พ่อ,แม่, และบุตร  ที่อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 คนเท่านั้น 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ 4,300 บาท 
- ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่น 800 บาท คิดเพิ่มอีกต่างหาก 
  • รับ เงินสด , Bank Draft และ Credit Card
  • ถ้าเป็นแคทเชียร์เช็ค สั่งจ่ายบริษัท " TT Aviation Co. ltd."
  • ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd.
  • ธ.กสิกรไทย (ออมทรัพย์ ) 
  • เลขบัญชี : 7892 274 392, สาขา สีลม

เวลาทำการของศูนย์รับยื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

 
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการขอวีซ่านิวซีแลนด์ มีดังต่อไปนี้นะครับ
1. ใบสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วโปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซท์ของสถานทูต
2. ค่าวีซ่า 3200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยบัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือแบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" ) จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แนะนำว่าควรจัดซื้อมาก่อนยื่นก็จะสะดวกกว่าครับ 
3. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด + หนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี
 
4. หลักฐานการเงิน ( สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน (สำเนา 1 ชุด) 
 
5. ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์มของผู้เชิญนะครับ  "Sponsoring a Visitor Form" ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
 
6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
 
7.  ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ 
 
ถ้าหากเป็นการเดินทางในระหว่างวันหยุดพักร้อน หรือวันหยุดทั่วไป โปรดยื่นเอกสารรับรองสถานภาพการงานที่ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี ) อายุการทำงาน และตำแหน่ง หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน เอกสารที่กล่าวมาจะต้องได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงาน / บริษัท / โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 
8. หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท/ห้างร้านนั้น ๆ 
กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการทำงานอื่นๆอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์ข้างต้นให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 
1. ต้นสังกัดหรือบริษัทห้างหรือหน่วยงานของท่านต้องออกหนังสือรับรองงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการส่งตัวท่านไปประเทศนิวซีแลนด์ และเพื่อการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ดังกล่าว เป็นระยะเวลาเท่าใด และเพื่อทำกิจธุระอันใด (เอกสารที่ระบุในข้อเหล่านี้ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษตามที่เรามีให้บริการรับแปลเอกสาร)
2. หนังสือเชิญจากฝั่งประเทศนิวซีแลนด์ ระบุชื่อผู้ขอวีซ่า