รับทำวีซ่าพม่า

รับทำวีซ่าพม่า  วีซ่าพม่า   VISA MYANMAR  

รับทำวีซ่าพม่า

รับทำวีซ่าพม่า ติดต่อเรา ศูนย์รับทำวีซ่าพม่า  SPCENtER ยินดีให้บริการรับยื่นขอวีซ่าธุรกิจพม่า วีซ่าท่องเที่ยวพม่า ประเภทต่างๆพร้อมทั้งบริการรับแปลเอกสารหรือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ

สายด่วนทุกวันเพื่อทุกคนติดต่อน้องกิฟท์ได้นะค่ะ

น้องกิฟท์ โทร.081-822-0054

 


- เนื่องจากมีปริมาณของผู้มายื่นขอวีซ่าพม่าประเภทท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  และทางสถานฑูตพม่ามีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในการขอวีซ่าพม่า

 จึงได้ยกเลิกยื่นขอ เฉพาะผู้เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้นและอยู่ได้ไม่เกิน14วัน ตั้งแต่  11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 

ถ้าเดินทาง ทางด่านยังคงยื่นขอปกติ และ(วีซ่า นักธุรกิจ กับ ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ )ครับ


นอกจากนี้ เรายังเปิดให้บริการให้ปรึกษาวีซ่าธุรกิจพม่าเป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยประเทศพม่ายังมีความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนสิ่งอื่นๆอีกมากมาย จึงมีผู้สนใจเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น และจำเป็นต้องส่งแรงงานไทยที่มีทักษะสูงในด้านต่างๆ เข้าไปทำงานโดยตรงในประเทศพม่า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นจำนวนมาก โทรหาเราได้เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ตลอดเวลาครับ  

ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศพม่าจะต้องยื่นขอวีซ่าพม่าที่สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 132 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก แต่บริเวณที่รับยื่นต้องเป็นประตูด้านข้างของซอยปั้น ที่เชื่อมกับถนนสีลม 

รับทำวีซ่าพม่า

โทร. 0-2233-2237 และ 02-234-0278

เปิดทำการยื่นเรื่องขอวีซ่าพม่าตั้งแต่ 8.00-12.00น.

เปิดบริการรับเล่มหนังสือเดินทางคืน 15.30 น. -16.30น. 


เอกสารที่จำเป็นต้องจัดเตรียมในการการสมัครขอวีซ่าพม่า (Myanmar Visa)

1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ 

3. จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศพม่า (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

4. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าพม่า (มีสองประเภท ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศพม่า ได้มีการเริ่มเปลี่ยนค่าธรรมเนียม

   ตั้งแต่ วันที่ 6 ธ.ค 2559 เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้สถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า   ยกเลิกยื่นขอคนไทยเท่านั้น   และราคาปรับขึ้นทุกประเภท
 

 - วีซ่าท่องเที่ยวพม่าด่วน    1 วันทำการ    ราคา    2,290 บาท

วีซ่าท่องเที่ยวพม่าด่วน     2 วัน ทำการ   ราคา    2,160 บาท

- วีซ่าท่องเที่ยวธรรมดา 3 วันทำการ  ราคา    1,600 บาท

ราคานี้ทั้งคนต่างชาติ และคนไทยที่ต้องการเดินทางผ่านด่าน  ถ้ามี
 

 - วีซ่าธุรกิจพม่า แบบ Single Œ ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียม          2,000 บาท
 
- วีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ        ใช้เวลา 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียม           2,675 บาท
 
- วีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ        ด่วนวันเดียวยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียม  3,050บาท

 - วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple 6 เดือน (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง) ใช้เวลา 3 วัน ทำการค่าธรรมเนียม   16,000 บาท

 - วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple 12 เดือน (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง) ใช้เวลา 3 วัน ทำการค่าธรรมเนียม  24,000 บาท

                       ถ้าลูกค้าจะให้ทางเราไป-รับส่งเอกสาร ทางเรามีบริการค่ะ และคิดค่ารถตามระยะทาง

                                         อัตาค่าบริการ ขึ้นอยู่จำนวนเล่มค่ะ

 

 


ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆในการยื่นขอวีซ่าพม่าจำเป็นต้องถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจโดยต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และวีซ่าพม่าประเภทนักท่องเที่ยวหรือประเภทนักธุรกิจก็ได้และอาจขอวีซ่าล่วงหน้าได้ที่สถานทูตพม่าประจำประเทศไทย
 

วีซ่าพม่าที่เปิดให้สมัครตามระเบียบการของสถานทูตพม่าประกอบไปด้วย 3 ประเภทหลักคือ

1. Tourist Visa หรือวีซ่านักท่องเที่ยว สามารถพำนักในพม่าได้เป็นเวลา28 วัน 
2. Business Visa หรือการวีซ่าธุรกิจและสามารพำนักอยู่ในพม่าได้ 10 สัปดาห์ และสามารถเข้าออกได้หลายครั้งภายในรอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน 
3. Entry Visa (สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และผู้ถูกเชิญจากหน่วยงาน/รัฐบาลพม่า)สามารถพำนักอยู่ในพม่าได้ 4 สัปดาห์

หากต้องการพำนักอยู่ในพม่ามากกว่า1 เดือนหรือ 30 วันขึ้นไป จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในพม่าเป็นระยะเวลานานตามที่กว่าหรือ Stay Permission ด้วยอนุญาตให้พำนักอยู่ได้จนถึง1 ปี และอาจจะต่ออายุออกไปได้อีก และขอต่ออายุออกไปได้อีก

วีซ่าเข้าออกหลายครั้งในรอบ1 ปี ก็สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทดังกล่าวได้ แต่เมื่อเข้าพำนักในพม่าแล้ว จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอ Stay Permission จากกรมตรวจคนเข้าเมืองของพม่าก่อนถ้าหากอยู่ในพม่านานเกินกว่า 4สัปดาห์จะต้องยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์ม Departure Form (D Form) ต่อทางการพม่าก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศทุกครั้ง

* หมายเหตุเยาวชนที่มีอายุประมาณ 2 ปีขึ้นไป ต้องมีวีซ่าพม่าเพื่อการเข้าพม่าอย่างถูกต้อง 


 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งซึ่งสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในกรณีต่างๆนะครับ 

                                       Royal Thai Embassy

                                       No.97 Kaba Aya Pagoda Road

                                       Bahan Township, Yangon

                                       Tel.001-951-512-017-8                           


สิ่งของที่สามารถนำติดติดตัวเข้าประเทศพม่าได้แม้ว่าพม่าจะเปิดประเทศแล้วก็ตาม ก็ควรระมัดระวังไว้พอสมควร

ผ่านด่านตรวจศุลกากร  สินค้าที่สามารถนำเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีขาเข้า บุหรี่ 400 มวน หรือเท่ากับ 20 ซอง ซิการ์ 100 มวน เหล้า 2 ลิตร และน้ำหอมไม่เกิน 0.5 ลิตร

สำหรับสินค้าต่างๆที่จะทำการเข้ามาในพม่าต้องแจ้งให้ศุลกากรทราบ และแสดงใบสำแดงสินค้าแก่ด่าวนตรวจทราบ และสำแดงใบแสดงสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่จะออกนอกประเทศ มิฉะนั้นอาจจะต้องจ่ายค่าปรับ ในกรณีที่ใบสำแดงสินค้าสูญหาย 

คำแนะนำเพิ่มเติม 

  • เวลาทำการของสถานที่ราชการ  จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์  ส่วนบริษัทเอกชนจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และวันหยุดอาทิตย์

  • ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน  สถานีรถไฟ  สถานีขนส่งทางบก และทางน้ำ และสถานที่ราชการที่มีทำการของทหารอยู่ใกล้เคียง ถ้าจะถ่ายจริงๆ ควรตรวจสอบก่อนให้แน่ใจ  เมื่อจะถ่ายรูปกับชาวพม่าหรือร้านค้าต่างๆก็ควรจะสอบถามก่อนก็ดีครับ 

  • สถานที่ท่องเที่ยวในตอนกลางคืน เริ่มเปิดให้มีร้านคาราโอเกะหรือสถานที่ให้กินเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมายบางอย่าง ควรใช้บริการบาร์ในบริเวณโรงแรมจะสะดวดกว่ามากและปลอดภัยกว่าด้วย

  • การท่องเที่ยวในประเภทพม่า   ควรเตรียมเสื้อที่ใส่สบายและไม่อึดอัดจนเกินไปนัก  เสื้อแบบผ้าฝ้ายน่าจะเหมาะที่สุดหรือเนื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายตัว  เตรียมเสื้อกันหนาวถ้าจะขึ้นไปทางตอนเหนือในช่วงฤดูหนาว เพราะว่าหนาวจัดกว่าเมืองไทยมาก 

  • ประเทศพม่าเป็นประเทศเมืองพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย  เราควรให้ความเคารพแก่สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นโบราณสถานหรือวัดวาอารามอย่างเคร่งครัดโดยแต่งตัวสุภาพและทำตามประเพณีของเขาในสถานที่ต่างๆ 

  • การซื้อหาเครื่องเพชรพลอยต่างๆ หรือ สินค้าจำพวกวัตถุโบราณ  ควรเลือกซื้อจากร้านที่มีใบรับรองจากภาครัฐหรือร้านที่มีการรับประกัน เพราะอาจจะไม่สามารถนำออกนอกประเทศได้

  • นักท่องเที่ยวชาวไทยอาจจะสับสนเรื่องระยะทางได้  ควรจำไว้ว่าประเทศพม่าใช้หน่วยในการวัดระยะทางเป็นไมล์ประมาณ 1.4 กม.   ส่วนรถยนต์นั้นก็ขับเลนขวาแบบอเมริกา 

  • ร้านขายสินค้าปลอดภาษีมีให้บริการให้นักช็อปซื้อหากันได้อย่างจุใจ หุหุ ถูกใจคุณผู้หญิงทั้งหลาย ทั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกของสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง 


    ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลจากหนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา เมียนมาร์ หนังสือในเครือเที่ยวรอบโลก