รับทำวีซ่าฟินแลนด์

 

ศูนย์วีซ่าเอสพีเซ็นเตอร์ รับทำวีซ่าฟินแลนด์ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้น สายด่วน เคน อาคารเกษมกิจ ชั้น 4 ห้อง 401 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500 มือถือ. 086-338-9935 02-252-8234 แฟกซ์ 02-632-8271
http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าฟินแลนด์ 
Email : sptranslationcenter@hotmail.com
 

 

วิธีการขอวีซ่าฟินแลนด์ฉบับปรับปรุง ปี 2014

โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ผ่านทางศูนย์วีเอฟเอส ฟินแลนด์ครับ  

-        จำเป็นต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนล่วงหน้าและทำการนัดหมายผ่านทางออนไลน์ครับ ให้จัดพิมพ์เอกสารวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อนำมาแสดงวันที่ยื่น

-         ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2850 บาท สามารถชำระผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS FINLAND 

-        ระยะเวลาพิจารณาอาจจะสั้นหรือยาวขึ้นกับความจำเป็นครับ ในกรณีที่เป็นธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเร่งรัดให้ตามวันที่ต้องเดินทาง

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณามีดังต่อไปนี้ครับ 

-        หนังสือเดินทางตัวจริงเล่มใหม่ + เล่มเก่าถ้ามี ต้องมีอายุคงเหลือน้อยที่สุด 3 เดือน

-        แบบฟอร์มคำร้อง ผมจะเป็นคนจัดทำให้ครับ

-        เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน

-        รูปถ่ายติดบัตร ขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว รูปสี

-        สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

-        จดหมายเชิญจากคู่ค้าธุรกิจในฟินแลนด์ที่เป็นบุคคลหรือองค์กรผู้เชิญ โดยต้องระบุเหตุผลการเชิญ ระยะเวลาให้ไปพำนัก และผู้ออกค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทาง

-        จดหมายรับรองจากหน่วยงานที่ส่งตัวผู้เดินทางไปทำธุรกิจประเภทต่างๆ
(ให้ดูตามไฟล์ที่แนบมานะครับ)

-        ประกันการเดินทางครอบคลุมทุนประกันภัย 1.5 ล้านบาท ผมจะเป็นคนจัดซื้อของกรุงเทพประกันภัยให้ครับ