ศูนย์บริการรับทำวีซ่าสเปน SPCENtER สายด่วน เคน 086-338-9935

ศูนย์บริการรับทำวีซ่าสเปนและรับแปลเอกสาร คิดจะขอวีซ่าสเปนหรือมีปัญหาติดขัดในการยื่นขอวีซ่าสเปนติดต่อเราได้ที่
สายด่วน เคน 0863389935 หรือสำนักงานโทร. 02-6328271

 

วีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าสเปนจัดเป็นวีซ่าที่ออกให้ภายใต้กฎหมายแห่งสหภาพอียูที่อนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยและต่างชาติเดินทางเข้าไปในประเทศที่ออกวีซ่าให้รวมถึงประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ครับ

ข้อปฏิบัติตัวและข้อกำหนดเงื่อนไขในการขอวีซ่าเพื่อไปพำนักในประเทศสเปนและอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น

1. ผู้ที่เดินทางสามารถอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือนหรือ90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันและต้องปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามที่กำหนด

2. ผู้ที่เดินทางที่ยังมีอายุพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอตามระเบียบข้อตกลงกฎหมาย


(A) ผู้ที่เดินทางจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์และเงื่อนไขในการพำนักอาศัยอยู่ได้ รวมถึงมีความสามารถ เพียงพอในการดำรงชีวิตอยู่ระหว่างระยะเวลาที่พำนักและเพียงพอในการเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองหรือทรานซิทในประเทศที่ ที่บุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หรือ พำนักอยู่ได้อย่างถูกกฎหมาย 

(B) ผู้ที่เดินทางจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกประกาศอยู่ในระบบฐานข้อมูลร่วมกันของกลุ่มประเทศเชงเก้น (The Schengen Information System)ว่าเป็นบุคคลที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

(C) ผู้ที่เดินทางจะต้องไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสาธารณะระบบความปลอดภัยภายในประเทศสาธารณสุข หรือ เป็นบุคคลที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจากกลุ่มประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง


กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการได้รับวีซ่าแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆได้ทันทีผู้ที่เดินทางอาจจะต้องผ่านการตรวจสอบหลักฐานต่างๆตามเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นด้วย   

วีซ่ามีหลายประเภทซึ่งหนึ่งในประเภทของวีซ่า คือวีซ่าเชงเก้น ที่อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับวีซ่าสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มเชงเก้นที่ประกอบไปด้วยออสเตรียเบลเยียม สาธารณรัฐ เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดนและ สวิตเซอร์แลนด์

บุคคลที่ถือวีซ่าเชงเก้นที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่นั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศใดๆก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นอย่างไรก็ตามในการยื่นขอวีซ่านั้นผู้ยื่นจะต้องเลือกสถานทูตในการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์หลักในการเดินทางและแผนการการเดินทางที่วางไว้

ตัวอย่างเช่น:ในกรณีที่ผู้ยื่นได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศสกับสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในฐานะนักท่องเที่ยวแต่หลังจากนั้นผู้ยื่นเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศสเปนแทนนั้นผู้ยื่นอาจจะถูกปฎิเสธการเดินทางขึ้นเครื่องบิน หรือ

ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศเนื่องจากวีซ่าที่ได้รับมานั้นถูกใช้ไปในจุดประสงค์และจุดหมายปลายทางที่แตกต่างออกไปจากการยื่นขอวีซ่า 


เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าสเปน:

- ใบคำร้องขอวีซ่าซึ่งกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย 2  ชุด ต้องกรอกให้เรียบร้อยก่อนยื่นครับ

- หนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อยหกเดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี ฉบับจริง

- รูปถ่ายสี ที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

- เอกสารประกันการเดินทาง (วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่ารักษา       พยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศสเปน และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น รายชื่อของ   บริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่สถานทูตและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้   สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคู่สมรสของบุคคลในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถยกเว้นเอกสารประกันการเดินทางได้

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปและกลับจากประเทศสเปนหรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น

- เอกสารต่างๆที่แสดงจุดประสงค์และตารางในการเดินทาง: โปรแกรมการเดินทาง เอกสารการจองที่โรงแรมหรือที่พัก ตารางเวลาในการประชุมธุรกิจ เป็นต้น

เอกสารทางการเงิน(หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารกับสำเนาสมุดบัญชีที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก

คู่สมรสของคนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ต้องการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นจะต้องแสดงหนังสือครอบครัวหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือรับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นกัน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นเอกสารตาม ข้อ 4, 6 และ 7

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีเอกสารไปสูติบัตร และทะเบียนบ้าน ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางที่ออกมาจากอำเภอเท่านั้น

- สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยนั้นจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริงและ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa)จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานเอกอัคราชทูตสเปนประจำประเทศไทย

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ต้องผ่านบริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดและต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆด้านล่างตามที่ทางสถานทูตได้ชี้แจงไว้ดังต่อไปนี้

"การยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นการยืนยันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติแต่เอกสารต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเอกสารที่จำเป็นเบื้องต้นในการพิจารณาวีซ่าตามกฎหมายของประเทศสเปนซึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง จึงควรทำการศึกษาหาความรู้ให้รอบคอบก่อนยื่นทุกครั้งนะครับ  "