รับทำวีซ่าออสเตรีย

เราคือศูนย์บริการรับทำวีซ่าออสเตรียและรับแปลเอกสาร                              

SP TRANSLATION - VISA CENtER ขอเปิดตัวบริการรับทำวีซ่าเพิ่มเติมหรือ บริการรับทำวีซ่าออสเตรีย อันเป็นหนึ่งในวีซ่าเซนเก้น ที่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางเข้ายุโรปได้ และพร้อมอีกทั้งบริการ รับแปลเอกสาร ตลอดจน รับรองเอกสาร คิดจะขอวีซ่าออสเตรีย ติดต่อเรา                       

สำนักงาน 02-6328271 แฟกซ์ 02-6328271  สายด่วน เคน 0863389935   

 

 


นับจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้สะสมมาโดยตลอดอายุการทำงาน ผมพบว่าออสเตรียก็ถือว่าเป็นอีกสมาชิกของกลุ่มประชาคมยุโรปหรืออียู ซึ่งมีกฎข้อบังคับหรือกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกันกับประเทศเยอรมัน หรือภาษาราชการก็ยังใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะเรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเยอรมันมากพอสมควร โดยผู้ยื่นขอวีซ่าออสเตรีย ในประเภทต่างๆ จึงควรต้องมีความรู้เบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรีย การแต่งงาน และอื่นๆ โดยอาจจะอ้างอิงความรู้ของวีซ่าเยอรมันเป็นหลักได้

วีซ่า Schengen / วีซ่าออสเตรีย- Visa Austria  อนุญาตให้เข้าพำนักได้นานมากที่สุด 3 เดือน โดยอาจจะแบ่งออกเป็น 

- วีซ่าแวะพัก หรือ Transit Visa -   วีซ่าออสเตรีย เพื่อการเปลี่ยนเครื่องบินหรือรออยู่ในแค่สนามบิน 

- Visitor  Visa วีซ่าออสเตรีย เพื่อการขออนุญาตเข้าประเทศออสเตรียในระยะเวลาระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน อยู่ใน TYPE C แต่อยู่ภายใต้กฎการทำกิจกรรมใดๆที่ถือว่าเป็นงานเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทน 

 •  วีซ่าออสเตรียเพื่อการเปลี่ยนเที่ยวบิน (วีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในสนามบิน วีซ่าประเภท เอ) หรือ                  
 • วีซ่าออสเตรียเดินทางเข้า (วีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น วีซ่าประเภท ซี) และไม่อนุญาตให้ทำงาน

(ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ไม่มีสถานทูตออสเตรีย จึงต้องมายื่นขอที่กรุงเทพฯได้ครับ) 

แนวทางการพิจารณาคำร้องวีซ่าจะดำเนินการได้หลังจากยื่นส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วที่สถานทูตออสเตรีย และควรจะขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนได้ก็จะดีครับ เพื่อป้องกันกำหนดนัดหมายของท่านผิดพลาด เวลาเปิดทำการ 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ในบางกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ยื่นคำร้องมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมวีซาราคา 60 ยูโร สำหรับผู้สมัครคนไทย โดยอาจจะชำระได้เป็นเงินบาท


วีซ่าออสเตรียประเภทเยี่ยมเยียนระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน

ตามปกติแล้วการยื่นขอวีซ่านั้นไม่จำเป็นต้องขอคิว ล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่มีคนมายื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก หากไม่สามารถยื่นวีซ่าในวันที่มาแสดงตนได้ทุกคน ในกรณีนี้ผู้ยื่นสามารถลงชื่อไว้สำหรับคิววันถัดไปที่ว่างอยู่ หรือแนะนำว่าควรมาตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อเข้าคิวรอขอคิวครับ 

เอกสารที่จำเป็น

ผู้ยื่นต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตล่วงหนิา 14 วันก่อนวันเที่ยวบิน การดำเนินการจะสามารถดำเนินการได้หลังจากที่สถานทูตได้รับเอกสารตามกำหนด ด้านล่างครบถ้วนเท่านั้น  บางกรณีอาจจะมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานทูตครับ 

 • แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อมูลครบทุกช่องและพร้อมลงลายมือชื่อนะครับ
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน2รูป(2นิ้ว)
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าถ้ามี
 • เอกสารจองตั๋่วเครื่องบิน ย้ำนะครับ ว่าเป็นแค่ใบจองก็พอนะครับ 
 • หลักฐานการทำประกันการเดินทางพร้อม ทุนประกันการเดินทาง ขั้นต่ำ 1,500,000 ล้านบาทไทย 
 • เอกสารจองที่พัก (ใบจองโรงแรม  ฯลฯ)
 • สำหรับ การเดินทางแวะหลายประเทศให้แสดงหนังสือรับรองการจองการเดินทางในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ซึ่งระบุเส้นทางการเดินทางและการจองที่พักสำหรับการเดินทางทั้งหมด (หลักฐานการจองโรงแรม)
 • หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบัน หรือเอกสารเสนองานในอนาคต ถ้าหากอยู่ในช่วงพักร้อน เพื่อรอทำงานตัวต่อไปนะครับ
 • หนังสือรับรองการให้ลาหยุดงาน
 • หนังสือรับรองจากโรงเรียน ถ้ายังศึกษาอยู่ 
 • ผู้ยื่นคำร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุต่ำกว่า 20 ปี  ต้องมีสูติบัตรและหนังสือยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เดินทางไปต่างประเทศ  
 • หลักฐานแสดงการเงิน (หนังสือรับรองเงินฝาก ข้อมูลธนาคาร สมุดเงินฝาก ) บัตรเครดิต หรือหลักฐานอื่นใดที่เป็นลายลักษณ์อักษร)   

  เรายินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติม ถ้าหากท่านมีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ ที่อาจจะทำให้การสมัครขอวีซ่าออสเตรีย ของท่านไม่อาจจะบรรลุผลได้นะครับ เชิญติดต่อเข้ามานะครับ ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรีครับ