รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

 

 

ศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลีย SPCENTER

ชั้น 4 อาคารเกษมกิจ ห้อง 401 ถ. สีลม           

เขตบางรัก กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ สายด่วน (T) เคน 086-338-9935 

สำนักงานโทร. 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271

Email : sptranslationcenter@hotmail.com 


เนื้อหาส่วนนี้เขียนขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการให้ข้อมูลเด็ดๆในการขอวีซ่าออสเตรเลียในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่มีญาติ แฟน เพื่อน หรือ ผู้เชิญ คนรู้จัก ในออสเตรเลีย แสดงได้ หรือด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆ ที่ไม่อาจเปิดเผยได้จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคพิเศษนะครับ ปล. ต้องไม่คดีอาญาติดตัวนะครับ คดีแพ่งไม่นับรวมเป็นประวัติต้องห้ามนะครับ 

สิ่งควรรู้พื้นฐานสำหรับผู้ถือครองวีซ่าออสเตรเลีย แบบท่องเที่ยว 

1. No Further Stay อันนี้สำคัญครับ ห้ามๆ อยู่ต่อนะครับ อย่าลืม ภายใน3 เดือน

2. เรียนได้ไม่เกิน 3 เดือน หากจะเรียนต่อต้องเป็นวีซ่าออสเตรเลียนักเรียน
3. เรียนเกิน 4 สัปดาห์ ต้อง X- Ray เพื่อเอาฟิล์มที่ปอด

4. ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้เว้นแต่ Bridging E-Visa อย่าเสี่ยงครับ ค่อนข้างลำบา

ขั้นตอนแรก ต้องตรวจดูคุณสมบัติหน้าที่การงานของเราที่จะเอาไปแสดงเพื่อทำวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อแสดงว่าเราไปแล้วจะกลับมาแน่นอนนะครับ 

 

เอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ มีดังนี้

1. พาสปอร์ต ตัวจริงปัจจุบัน + เล่มเก่าถ้ามี

2. สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 1 ใบ

3. ฟอร์ม 1419 

4. รูปถ่ายติดบัตร

5. สำเนาทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชน

6. หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะ ที่ท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ เช่น สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง + สำเนา พันธบัตร สเตทเมนต์จากธนาคาร หรือสินทรัพย์พร้อมใช้เป็นเงินสด  ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว  แต่ควรมากพอที่จะครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นมีเท่าไหร่ก็แสดงไปให้หมดก็แล้วกันครับ ขุดออกมาให้หมด ซุกเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับ ยังยินดีรับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้ครับ 

7. หลักฐานอื่นใด ที่จะแสดงสถานภาพของครอบครัว การทำงาน และความผูกพันอื่นๆ ต่อประเทศไทย ที่จะทำให้เค้าเชื่อว่าเราจะกลับมาหลังจากเที่ยวเช่น ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการถือครองธุรกิจ หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ฯลฯ  อันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลที่แสดงถึงความมั่นคงชัดเจนในงานที่ทำอยู่ รวมทั้งสูติบัตรลูก ทะเบียนสมรส 
หากเป็นการประกอบอาชีพส่วนบุคคล ก็จะต้องแสดงเอกสารประเภท
- ทะเบียนการค้า
- ทะเบียนหุ้น
- ใบเสร็จเสียภาษี
- เอกสารอื่นใด ที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ เช่นสเตทเม้นท์บัญชีกระแสรายวัน

8.กรณีที่เดินทางพร้อมกับญาติคนอื่นๆ จะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวพันกันด้วย ก็คงไม่พ้นทะเบียนบ้านนั่นแหละครับ หรือจะมีใบเกิด ทะเบียนสมรส ฯลฯ ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มที่จะเดินทางมาด้วยกัน

9. วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ชัดเจน ไปวันไหนกลับวันไหน ทำอะไรบ้างที่ไหน อย่างไร อาจจะเขียนเป็นแผนการท่องเที่ยวโดยสรุปย่อๆ Itinerary ในระยะเวลาที่เราขออยู่ต่อนี้ เราจะไปเที่ยวไหนบ้าง และได้บุคตั๋วหรือที่พักเอาไว้แล้วบ้างหรือไม่ ถ้ามีก็แนบไปด้วย 

เอกสารตัวนี้อาจจะเรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆพอสมควรเพราะจะเป็นบทสรุปของเนื้อเรื่องทั้งหมด ยินดีจัดทำหรือร่างหรือรับแปลเอกสาร เป็นภาษาอังกฤษให้ครับ 


- บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย ประเภทคู่หมั้น/ คู่สมรส 

- เกร็ดน่ารู้ในการขอวีซ่าออสเตรเลีย