วีซ่าออสเตรเลียประเภทธุรกิจ

ศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลีย SPCENTER

ชั้น 4 อาคารเกษมกิจ ห้อง 401 ถ. สีลม           

เขตบางรัก กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ สายด่วน (T) เคน 086-338-9935 

สำนักงานโทร. 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271

 

วีซ่าออสเตรเลียประเภทธุรกิจ  (Subclass600) 

บุคคลผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อการประชุมงาน เจรจาการค้า หรือเพื่อทำกิจอื่นใด เป็นระยะเวลาสั้น อาทิเช่น ชมแสดงสินค้าเอ็กซ์โปต่างๆ หรือเพื่อซื้อสินค้า มองหาสินค้า และอื่นๆ โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทนี้ จะต้องไม่ทำงานใดๆที่เป็นการรับจ้างจากนายจ้างองค์กร หรือบุคคลธรรมดาในประเทศออสเตรเลีย หรือเปิดร้านขายของชั่วคราวให้แก่บุคคลดังกล่าว เนื่องจากมีการรับรู้รายได้และจำเป็นต้องเสียภาษีรายได้ที่ได้ดังกล่าวด้วย

โดยผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทดังกล่าว ต้องจัดเตรียมเอกสารมาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย 1415 
 • จดหมายเชื้อเชิญจากผู้ค้าในประเทศออสเตรเลีย
 • หลักฐานการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 • จดหมายรับรองงานของผู้สมัคร พร้อมทั้งระบุวันที่เดินทาง เหตุผล และอื่นๆ ที่บริษัทหรือองค์กรในประเทศไทยจะส่งบุคคลดังกล่าวไปดำเนินการในประเทศออสเตรเลีย

  นอกจากนี้อาจจะมีการร้องขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม อาทิเช่น

 • หลักฐานยืนยันความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพนั้นๆ อาทิเช่น ใบอนุญาประกอบวิชาชีพแพทย์ วิศวกร พยาบาลและอื่นๆ
 • หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือเดินทาง พร้อมใช้งานอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6เดือน
 • รูปถ่ายติดบัตร ขนาด 2นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองบริษัท และหรือหลักฐานการเสียภาษีของบริษัทหรือองค์กรที่ส่งตัวไป
 • หลักฐานบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหนังสือรับรองเงินฝากออกโดยธนาคาร ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ในรายการย้อนหลังบัญชี 6 เดือน

 หมายเหตุ มีหลายสาเหตุที่ทำให้การพิจารณาออกวีซ่าออสเตรเลียดังกล่าวมีความล่าช้าหรืออาจจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ในข้อมูลที่จัดหามาให้ หรือมีการจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดบางส่วน ในการยื่นขอวีซ่าเบื้องต้นตั้งแต่ครั้งแรก หรือไม่อาจจัดหาเอกสารอื่นๆที่จำเป็นตามที่เจ้าหน้าที่พิจารณาออกวีซ่าเรียกร้องเพิ่มเติมภายหลังได้