วีซ่านักเรียนอังกฤษระยะสั้น

ขอนำเสนอข้อมูลการขอวีซ่าอังกฤษประเภทนักเรียน ที่ขณะนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยการอ่อนค่าลงของค่าเงินปอนด์ รวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายมากกว่าในประเทศไทย ที่อาจจะเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในวิชาแขนงต่างๆตามความต้องการ ดังนั้น เบื้องต้นก่อนการตัดสินใจที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ โปรดตรวจสอบถึงความพร้อมของตนเองให้ชัดเจน ในด้านต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ผิดหวังและพลาดโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อ หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทางเรา
ศูนย์รับทำวีซ่าอังกฤษ SPCENtER 02-632-8271 

โดยภาพรวมอาจจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆคือระยะสั้น เรียนภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรต่างๆ ไม่เกิน 6 เดือน และมีความจำเป็นต้องจัดหาเอกสารมาดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าอังกฤษประเภทนักเรียน  

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ UK Flag man

 

วีซ่านักเรียนอังกฤษ ประเภทต่ำกว่า เดือน หรือ student visitor visa   

1. พาสปอร์ต เล่มใหม่ + เล่มเก่าถ้ามี 

2. รูปถ่าย นิ้ว รูป    

3. หลักฐานแสดงการเงินสนับสนุนการเรียนในอังกฤษ อาทิเช่น แบงค์สเตทเม้นท์ หรือสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองที่เป็นคนออกค่าใช้จ่าย พร้อมกับหนังสือรับรองการออกค่าใช้จ่าย (Financial Guarantee Letter) 

4. หลักฐานแสดงถึงที่มาของรายได้ ของสปอนเซอร์ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปเรียน 

5. หลักฐานแสดงที่อยู่ขณะพำนักในอังกฤษ 

6. เอกสารรับรองให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าหากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี 

7. หนังสือรับรองการลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรในอังกฤษ 

8. หลักฐานแสดงการศึกษาขั้นสูงสุด 

9. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อถ้ามี รวมถึงสูติบัตรถ้าหากไม่มีบัตรประชาชนสำหรับเด็กเล็ก

10. หลักฐานแสดงถึงแหล่งเงินทุนที่นำไปใช้จ่ายขณะเรียนที่อังกฤษ อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือกิจการตนเอง ในกรณีที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

11. แผนการเรียนและกิจกรรมที่จะทำขณะอยู่ในประเทศอังกฤษ ถ้ามีก็ดีครับ 

หมายเหตุ อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีครับ   

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เดือน สำหรับเรียนคอร์สต่างๆ รวมทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าหากมีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 85เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 11 เดือน ถ้าหากเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเท่านั้น และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป จำนวน 162 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน เดือนและกระบวนการพิจารณาประมาณ อาทิตย์