รับทำวีซ่าอิตาลี

บริการรับทำวีซ่าอิตาลี  โดยศูนย์รับทำวีซ่าอิตาลี SP CENtER 


120 อาคารเกษมกิจ ชั้น4 ห้อง401 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์ สายด่วน (T) เคน 086-338-9935 สำนักงานโทร. 02-6328271 แฟกซ์ 02-6328271

เปิดให้บริการรับทำวีซ่าอิตาลี  ที่มีเพื่อรับใช้ผู้ที่มีความประสงค์อยากจะยื่นขอวีซ่าอิตาลีเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพึงระวังระยะเวลาที่ท่านจะเดินทางและเวลาที่จะได้รับวีซ่าให้เหมาะสมกัน มิฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้รับวีซ่าอิตาลี โดยควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าในช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆในประเทศไทยนะครับ อีกทั้งกระบวนการพิจารณาอาจจะมีความล่าช้ากว่าที่ได้แจ้งไว้ จึงควรพิจารณาเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือทำการจองใดๆที่ไม่สามารถคืนเงินได้ 

โดยยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการขอวีซ่าอิตาลี รวมทั้งคำชี้แนะการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมทั้งบริการแปลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นภาษาอังกฤษ  หมายเหตุ  เอกสารทุกอย่างจะเป็นต้องได้รับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าอิตาลี

1. ใบคำร้องขอวีซ่าอิตาลี + แบบฟอร์มตรวจเอกสาร 

2. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานเหลือ เดือน + หนังสือเดินทางเล่มถ้ามี 

3. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง - ควรจะระบุข้อมูลตำแหน่งงาน ลักษณะงาน อัตราเงินเดือน และวันที่เริ่มต้นทำงาน (ในกรณียื่นขอวีซ่าธุรกิจ ควรจะระบุวัตถุประสงค์ในการส่งตัวพนักงานดังกล่าวเพื่อให้เดินทางไปประเทศอิตาลีเพื่อการประชุม ดูงาน หรืออื่นๆตามที่ต้องการ)  

4. หรือในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆที่ท่านดำเนินการอยู่ อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีที่เป็นหนังสือรับรองบริษัทออกให้โดยกรมทะเบียนการค้า ต้องมีอายุนับจากวันที่ออกไม่เกิน เดือน) หรือหนังสือรับรองการเรียนในกรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ควรมีอายุเกิน เดือน

5. สำเนาบัญชีรายการธนาคารย้อนหลัง เดือนหรือมากกว่านั้น และหนังสือรับรองจำนวนยอดเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารเจ้าของบัญชี และต้องมีอายุไม่เกิน 15 วันก่อนหน้าวันที่ทำการยื่นขอวีซ่าอิตาลี ไม่ควรมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า20,000 บาท

6. ประกันการเดินทางที่มีทุนคุ้มครองในระหว่างพำนักในอิตาลี ทุนประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท 

7. สำเนาเอกสารพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีประวัติเดินทางไปประเทศต่างๆ 

8. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาสูติบัตรของบุตรและทะเบียนสมรสถ้ามี

10.  เอกสารหน้าสำเนาพาสปอร์ตพร้อมกับลายมือชื่อผู้เชิญ ถ้าหากยังไม่ใช่คนอิตาลี ให้แนบพาสปอร์ตพร้อมกับหน้าResidence Permit พร้อมกับจดหมายเชิญ 

11. สำเนาตั๋วเครื่องบินไปกลับและสำเนาการจองโรงแรม 

12. หนังสือชี้แจงกำหนดการเดินทางในแต่ละวันในกรณีที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยว ไม่มีคนเชิญ 

หมายเหตุ 

ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตร ทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) ในใบคำร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดา พร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วย ในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย

ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งให้ทางสถานทูตทราบและยื่นสำเนาทะเบียนบ้านให้ทางสถานทูตตรวจสอบด้วย