รับทำวีซ่าอเมริกา ( ฟอร์ม DS-160 )

รับทำวีซ่าอเมริกามีปัญหาเรื่องวีซ่าอเมริกา โดนปฏิเสธวีซ่าอเมริกา คิดจะขอวีซ่าอเมริกา ต้องกรอกฟอร์ม DS-160  

ติดต่อหาเรา SPCENTER ทางสะดวกได้ที่ 

Email : sptranslationcenter@hotmail.com

สายด่วนเคน 086-338-9935, 

สำนักงาน 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271 

 

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  
http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอเมริกา-ฟอร์มDS-160

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการขอวีซ่าอเมริกาแบบใหม่ๆพอสมควรซึ่งอาจจะทำให้หลายๆท่านไม่สามารถทำการสมัครขอวีซ่าอเมริกาได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดแสดงรายละเอียดการสมัครขอวีซ่าไว้โดยสังเขปดังต่อไปนี้

วิธีการสมัครขอวีซ่าอเมริกาประเภทชั่วคราว  (Non-Immigrant Visa)

 1. เริ่มต้นกรอกแบบฟอร์มสมัครขอวีซ่าอเมริกา DS-160 ผ่านทางเว็บไซท์                                https:// ceac.state. gov/genniv 
 2. โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนพร้อมกับอัพโหลดรูปถ่ายติดบัตรลงไปในแบบฟอร์มเพื่อให้ได้หมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 โดยจะมีหมายเลขขึ้นต้นเป็น  AAA00XXXXXXXX

 3. เมื่อได้หมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 แล้ว ก็ให้ไปต่อที่เว็บไซท์

  http://www. Ustraveldocs.com/th    

  และสร้างบัญชีผู้ใช้งานแบบเริ่มต้น โดยต้องระบุชื่อ ข้อมูลพาสปอร์ต หมายเลขแบบฟอร์ม ที่อยู่จัดส่งเล่มคืน และประเภทวีซ่าที่ต้องการจะขอ พร้อมกับพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยปกติแล้วต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 5280 บาท โดยอาจจะต้องชำระเพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นการขอวีซ่าอเมริกาประเภทอื่นๆครับ ควรตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ชัดเจนก่อน

 4. ให้จัดพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมไปติดต่อที่ ธ. กรุงศรีอยุธยา เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยต้องถือเอกสารไปทั้งสองส่วนนะครับ

  เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้รอเวลาหมายเลขใบเสร็จเข้าสู่ระบบ โดยทั่วไปประมาณ 24 ชม. หรือ 1 วันทำการครับ ให้เข้าสู่เว็บไซท์ http://www. Ustraveldocs.com/th   อีกครั้งเพื่อดูปฏิทินการนัดหมายโดยสามารถเลือกดูวันที่อยากได้ตามความสะดวกครับ หรืออาจจะโทรผ่านศูนย์ที่เบอร์โทร. 02-105-4110

 5. กรณีมีความจำเป็นจริงๆต้องการสัมภาษณ์แบบเร่งด่วน ให้ส่งอีเมล์ไปขอเร่งรัดวันนัดสัมภาษณ์ที่ visasbkk@state.gov แต่ควรจะเป็นกรณีเร่งด่วนจริงๆนะครับ อาทิเช่น ต้องไปร่วมงานศพ หรือว่ามีญาติป่วยหนักต้องการดูใจด่วน สถานทูตจะรีบทำการตอบและเร่งรัดคำขอของเราไม่เกิน 2 วันทำการครับ แต่ควรระบุให้ถูกต้องในช่องหัวข้อและเนื้อหานะครับ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ยื่นขอวีซ่าอเมริกา 
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าถ้ามีให้ถือเล่มจริงไปทั้งหมด  
2. แบบฟอร์มสมัครขอวีซ่า DS-160 
3. 
ใบนัดวันเวลา สัมภาษณ์วีซ่า
4. ใบเสร็จชำระค่าวีซ่า อเมริกาที่ออกให้โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
5. ใบรับรองการทำงาน / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อื่นๆ อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน  
6. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 
7. สมุดบัญชีธนาคาร / ใบรับรองสถานะทางการเงินออกโดยทางธนาคาร      

ข้อสังเกต ไม่ควรนำเงินจำนวนมากเข้าไปฝากในบัญชีเงินฝากของตนเองในระยะเวลาอันสั้นนะครับ เพราะว่าจะเป็นที่ผิดสังเกตหรือฝรั่งจะเรียกว่า“Synthetic Statement โดยให้คำนึงถึงธรรมชาติของการเข้าออกของเงินที่เรามีอยู่นะครับ ถ้าหากมีมากกว่าหนึ่งบัญชี อาทิเช่น บัญชีที่หนึ่งเป็นเงินที่ใช้จ่ายตามปกติก็ไม่ควรทำอะไรเป็นพิเศษ แต่อาจจะไปเพิ่มเงินในส่วนของบัญชีเงินฝากประจำเพื่อเป็นการแสดงเงินฝากที่ออมไว้เพื่อการเดินทางตามวัตถุประสงค์ต่างๆ   

8. แผนท่องเที่ยว(Itinerary)>เมืองลอสแองเจอลิส > เมืองลาสเวกัส > เมืองนิวยอร์ค

9. หลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่นใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หนังสือรับรองอนุญาตให้ลางานได้ หนังสือรับรองการศึกษา สมุดบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่าน โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ สัญญาเช่าบ้าน และอื่นๆที่มี   

10. เอกสารการเชิญจากญาติ เพื่อน หรือแฟน ในกรณีที่เป็นผู้เชิญ ควรจะให้ทางฝั่งอเมริกาจัดเตรียมสำเนาพาสปอร์ต สำเนาหน้าวีซ่าอเมริกา หรืออื่นๆ พร้อมกับจดหมายเชิญ
11. รูปถ่ายติดบัตรขนาด 2 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อาจจะโดนเรียกขอเพิ่มเติมหากรูปที่ท่านได้อัพโหลดลงฟอร์มไปไม่ชัดเจนครับ  - เป็นไปได้.............. 


วีซ่าคู่หมั้นอเมริกาหรือวีซ่าแต่งงานอเมริกา

 

จะยื่นวีซ่าอเมริกา ประเภท นี้ได้ทำได้โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายได้ทำการสมรสกันแล้วในประเทศไทยหรือที่ อื่นๆ โดยที่ต้องสามารถแสดงหลักฐานของการจดทะเบียนสมรส อาทิเช่น คร. 2 และ คร.3 ของราชการไทยประกอบกับเอกสารราชการไทยอื่นๆ เพื่อส่งเรื่องไปทางสหรัฐอเมริกาและรอการตอบกลับคล้ายคลึงกันกับการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา และ วีซ่าแต่งงานอเมริกา แต่จะแตกต่างกันในส่วนที่นอกจากจะได้รับวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา หรือ วีซ่าแต่งงานอเมริกา แล้ว ยังสามารถได้รับใบเขียวพร้อมกันไปด้วย เพราะว่าถือว่าได้กลายเป็นบุคคลในครอบครัวของชาวสหรัฐอเมริกาไปแล้วตามการจด ทะเบียนสมรสไทยซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือทำการสมรสกันต่อไปในสหรัฐอเมริกาหลังจากได้รับอนุมัติ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา จึงอาจจะใช้เวลามากกว่าวีซ่าคู่หมั้นอีกสักหน่อย แต่ก็มีความมั่นคงและหวังผลได้สูงกว่าวีซ่าคู่หมั้นครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องและการเตรียม พร้อมการสัมภาษณ์ที่จำเป็นในการเข้าสัมภาษณ์ ความมั่นใจก่อนเข้าสัมภาษณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อลดอาการประหม่าและความตื่นเต้นที่อาจจะต้องเผชิญในขณะเข้าสัมภาษณ์ ทางศูนย์ของเราก็ยินดี ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนและพร้อมให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดทำเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านได้รับวีซ่า ตามความต้องการครับ เพื่อการยื่นขอ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา หรือ วีซ่าแต่งงานอเมริกา ก็ต้องมีการเตรียมก่อนล่วงหน้า โดยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของท่านดีพอหรือยัง ก่อนจะยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา หรือ วีซ่าแต่งงานอเมริกา มีหลักฐานอะไรบ้าง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจครับ

- ฝ่ายสปอนเซอร์มีความมั่นคงทั้งในด้านรายได้ ตามที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำ นำเสนอที่พักที่เหมาะสมได้ และมีเงินออมบางส่วน

- ฝ่ายผู้ยื่นมีประวัติที่ดีและไม่เคยยื่นขอ วีซ่าอเมริกา ในนามของแฟนหรือสามีคนก่อนๆ ทั้งที่ประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ แต่ถ้ามี ต้องทำการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถึงระยะเวลาและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

- ถ้าหากยื่นขอเป็น วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา-วีซ่าอเมริกา ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้หลังจากได้รับวีซ่า

-วีซ่าอเมริกาโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจจะต้องสมัครขอใหม่ รวมทั้ง วีซ่าแต่งงานอเมริกา ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนและเข้าอังกฤษแล้ว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมกับการตรวจ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ พร้อมรับการเข้าสอบได้ ถ้ายังไม่แน่ใจปรึกษาก่อนได้ครับ

- กรณีเอาบุตรที่อายุใกล้ 18 ปีบริบูรณ์ควรต้องทำการบ้านให้มากขึ้นครับ เพราะอาจจะประสบปัญหาหลายด้านได้ครับ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนยื่นครับ สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างจริงใจครับ อย่าลืมอีกประการสำคัญครับ การเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบก่อนขอ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา หรือ วีซ่าแต่งงานอเมริกา ก็มีความสำคัญมากแล้ว ท่านยังต้องเจอการสอบครั้งต่อไปๆ หลังจากได้รับ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา หรือ วีซ่าแต่งงานอเมริกา จึงต้องทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยได้มากครับ ทางผู้เขียนขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดโอกาสได้รับ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา หรือ วีซ่าแต่งงานอเมริกา ในการยื่นสมัครขอวีซ่าใจครั้งเดียวครับ เนื่องจากขั้นตอนในการอุธรณ์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนคำตัดสิน ค่อนข้างยุ่งยาก และหวังผลได้น้อยมากครับ จึงไม่ควรประมาท