รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

ยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ไม่มีเวลาเตรียมการ ยุ่งยากเกินไปให้ทาง ศูนย์ รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ เป็นคนดูแล

                                                          

ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แนด์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการนัดหมายก่อนการให้บริการรับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ประเภทท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน ตามระเบียบการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ชำระเงินค่าบริการให้แก่ศูนย์รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ VFS 480 บาทต่อหนึ่งการสมัครขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มตามจำนวนผู้สมัคร และ เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว โปรดรอ 1 วันทำการเพื่อให้ระบบปรับบัญชีการชำระเงินของท่าน และเลือกวันเข้านัดสัมภาษณ์ โดยทุกขึ้นตอนตั้งแต่การจองนัดสัมภาษณ์ทางเราจะมีพนักงานคอยดูแลให้บริการ ท่านตลอด จนถึงการไปแสดงตัวที่สถานทูตพร้อมทั้งการติวบทสัมภาษณ์ก่อนการยื่นขอวีซ่า รวมทั้งบริการับแปลเอกสาร เพิ่มเติมให้ต่างหาก
 
เอกสารการที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องการขอวีซ่าเช็งเก้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว-เยี่ยมเยียน
โดยเอกสารตามที่กล่าวจำเป็นต้องยื่นเป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือดัทช์เท่านั้น เราจึงมีบริการรับแปลเอกสารเพิ่มเติมให้ต่างหาก
 - เอกสารของผู้เชิญหรือแฟนคนฮอลแลนด์ที่จำเป็นต้องเตรียม
1. หนังสือเชิญที่มีตราประทับ Gemeente
2. เอกสารอธิบายความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักกันจนถึงปัจจุบัน ควรจะจัดทำเป็นรูปแบบจดหมายแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณามากพอสมควร  
3. สำเนา passport ของแฟนหรือผู้เชิญพร้อมกับหน้าสแตมป์เข้าออกเมืองไทยทุกครั้ง 
4. สัญญาว่าจ้างหรือหนังสือรับรองงานองแฟนหรือผู้เชิญที่ผ่านการทำงานมากกว่า 12 เดือน และหรือหากน้อยกว่า12 เดือนควรจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมถึงการจ้างงานเพิ่มเติมในอนาคต (แบบตะวันตกจะนิยมจ้างงานตามสัญญาเป็นรายปีต่อไปเรื่อยๆ)
5. Statement ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดของผู้เชิญ
***เอกสารทั้งหมดของผู้เชิญใช้เป็นสำเนาได้โดยส่งผ่านมาทางอีเมล์หรือโปรแกรมอื่นๆ
 
เอกสารของผู้สมัครขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อยอีก 6 เดือน พร้อมสำเนา
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. Visa application form พร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร - ผมเป็นคนจัดทำให้
4. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน 
5.ในกรณีที่ทำงาน ก็ต้องมีใบรับรองว่าบริษัทอนุญาตให้ล่างานได้กี่วัน ตั้งแต่วันไหน ถึง วันไหน เป็นภาษาอังกฤษ ส่วน กรณีที่ไม่ได้ทำงานก็บอกไปว่าไม่ได้ทำงาน 
6. สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง + สำเนา 
7. เอกสารแสดงการครอบครองทรัพย์สินอื่นๆ อาทิเช่น หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ใบสำคัญหุ้น และอื่นๆ 
เอกสารดังต่อไปนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 
- สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง
- หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง 
 
นอกจากนี้ก่อนการรับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์ดังกล่าว เรายังให้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามสัมภาษณ์ที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อหวังผลให้ได้วีซ่าสูงสุดครับ ติดต่อหาเราก่อนการตัดสินใจยื่นขอวีซ่าได้ครับ
หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง