รับทำวีซ่าเยอรมัน

บริการรับทำวีซ่าเยอรมัน ติดต่อเรา ศูนย์รับทำวีซ่าเยอรมัน   SPCENtER ยินดีให้บริการรับยื่นขอวีซ่าธุรกิจเยอรมัน วีซ่าเยอรมันแบบท่องเที่ยว ประเภทต่างๆพร้อมทั้งบริการรับแปลเอกสารหรือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ

สายด่วนทุกวัน  086-338-9935 เคน  
สำนักงานโทร. 02-632-8271
นอกเวลางานช่วงเวลา 19.00-22.00 
Email : sptranslationcenter@hotmail.com

มีข้อกำหนดใหม่จากทางสถานทูตเยอรมันให้ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องเข้ามาเก็บลายนิ้วมือทั้งสิบ เว้นแต่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้น โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าสามารถใช้วีซ่าเยอรมันSchengen Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน  เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบ 6 เดือน

การพิจารณาออกวีซ่าเยอรมันโดยสถานทูตเยอรมัน 

โดยทั่วไปแล้วสถานทูตเยอรมันจะใช้ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเยอรมันอยู่ที่  5 วันทำการ หรืออาจมากกว่านั้นแล้วแต่การพิจารณาของเจ้าหน้า จึงควรกำหนดเวลาเดินทางเผื่อเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ และไม่สามารถขอล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง  
 
เวลารับเล่มคืนพร้อมกับวีซ่าเยอรมัน

ท่านสามารถเข้ามารับวีซ่าเยอรมันโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หน่วยวีซ่า ช่วงเวลา 8 โมง - 11 โมงเช้า วันจันทร์ถึงพุธ  
 
การนัดหมายเพื่อยื่นคำขอวีซ่าเยอรมัน 
จำเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อวันที่ยื่นคำขอวีซ่าเยอรมัน โดยต้องโทรนัดหมายเท่านั้นไปยังศูนย์บริการนัดหมายของสถานทูตเยอรมันที่หมายเลข 1900 222 343 (ค่าบริการนาทีละ 9 บาท) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00  17.00 น. เมื่อได้วันนัดหมายแล้วกรูณามาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกับหมายเลขรหัสยืนยันการนัดหมายที่ได้รับแจ้ง หรืออาจจะนัดหมายได้โดยตรงโดยติดต่อกับทางสถานทูตเยอรมันโดยเป็นบริการฟรี แต่เปิดเฉพาะวันอังคาร เวลา  14.00-15.00 น. ที่แผนกวีซ่า 
 
หมายเหตุการนัดหมาย
หากท่านเป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน) ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมาย  และสามารถติดต่อยื่นคำร้องในเวลาทำการปกติ 07.30 - 10.30น. อย่างไรก็ตามสถานทูตฯ ขอแนะนำให้ทำนัดหมาย  เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลารอโดยไม่จำเป็น
 
สำคัญ: ในการเดินทางเข้าเยอรมนี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถขอดูหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง รวมทั้งหลักฐานการเงินสำหรับช่วงเวลาที่พำนักในเยอรมนี หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ท่านถูกปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้
 

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเยอรมันประเภทท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มปัจจุบัน + เล่มเก่าถ้ามี
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นขาวรูปสีคมชัด
  • แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า ผมเป็นคนกรอกให้ครับ
  • หลักฐานประกันการเดินทางของกรุงเทพประกันภัย 
  • เอกสารการจองตั๋วเครื่อง + จองโรงแรมถ้ามี
  • หน้าสำเนาพาสปอร์ตและหน้าวีซ่าเยอรมันของบุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน
  • เอกสารแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรืออื่นๆ
  • นามบัตรที่ใช้ประกอบธุรกิจและเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงความมั่นคงของตนเองทางด้านเศรษฐกิจอาทิเช่น โฉนดที่ดิน หลักฐานการถือหุ้น พันธบัตร หรืออื่นๆถ้ามี 
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มจริงพร้อมกับหนังสือรับรองเงินฝาก 
ข้อแนะนำในการจัดหาเอกสารเพือการยื่นขอวีซ่าเยอรมัน 
ควรนำเอกสารทั้งตัวจริงและสำเนามาให้ครบทุกฉบับ โดยจะได้รับคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว และนำส่งสำเนาเอกสารให้แก่สถานทูตเยอรมัน  (จำเป็นต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิจารณาไม่ใช่คนไทยครับ 
และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี้ วิธีการจัดเรียงเอกสารยื่นขอวีซ่าเยอรมันเพิ่มเติม
 
การกรอกฟอร์มคำร้องต้องทำผ่านเว็บไซท์ของสถานทูตเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น (VIDEX) 
ทางศูนย์ของเราจะเป็นคนจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์พร้อมกับแปลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
 
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียมราคา 60,--ยูโร (เชงเกนและวีซ่าสำหรับเยอรมนี) ต้องชำระเป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน (ประมาณ2,700 บาท) เป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในกรณีทีวีซ่าถูกปฏิเสธหรือผู้ยื่นต้องการถอนคำร้อง
 
เด็กได้รับการลดค่าธรรมเนียม เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า