รับทำวีซ่าไต้หวัน

SPCENtER 

 

ศูนย์ รับทำวีซ่าไต้หวัน และ รับแปลเอกสาร

มีปัญหาเรื่อง ขอวีซ่าไต้หวัน หรือเคยโดนปฏิเสธวีซ่าไต้หวันปรึกษาศูนย์เราได้เพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับยินดีรับใช้ครับ เคน 086-338-9935 

สำนักงาน 02 632 8271 แฟกซ์ 02 632 8271 เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้น   

ที่อยู่สำนักงาน 120 อาคารเกษมกิจ ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพ 10500

เรายินดีให้บริการร่างจดหมาย เขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆและรับแปลเอกสารหรือรับรองเอกสาร ตามความต้องการครับ  

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าไต้หวัน : 

1. หนังสือเดินทาง (passport) (สำเนา 1ชุด + ตัวจริง) 
2. รูปถ่ายสี 
นิ้ว จำนวน รูป
3. ทะเบียนบ้าน   (สำเนา ชุด )
4. บัตรประชาชน  (สำเนา ชุด )
5. หนังสือรับรองการทำงานและสลิปเงินเดือน/ถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนำมาแสดง(สำเนา+ตัวจริง)
6. หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสาร (สำเนา ชุด + ตัวจริง)
7. แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ ชุด (ขณะนี้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์มออนไลน์แล้ว
** พวกเอกสารตัวจริงควรจะนำติดตัวมาด้วยเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ถ้าเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
ถ้าเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา,มารดาด้วย
สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มี
วีซ่าสหรัฐอเมริกาวีซ่าแคนาดาวีซ่าญี่ปุ่นวีซ่าอังกฤษสหภาพยุโรป (เชงเก้น),วีซ่าออสเตรเลียหรือวีซ่านิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันที่สำนักงานสามารถใช้วีซ่านี้เข้าไต้หวันได้ทันทีโดยที่ระเบียบการข้อดังกล่าวนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่