ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อย

บล็อกนี้ขอนำเสนอรูปแบบของการใช้คำศัพท์ “Identification (n.)” ซึ่งหมายถึงการระบุชี้ถึงตัวตนของบุคคล สิ่งของหรือประเภทอื่นใดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยศัพท์คำดังกลาวสามารถผันรูปเป็นแบบอื่นๆได้อาทิเช่น“Identical (adj.) ”หรือ Identify (v.) โดยคำศัพท์หนึ่งคำสามารถผันได้หลายรูปขึ้นอยุ่กับหน้าที่ที่เราต้องการระบุและนำมาใช้ครับ

อาทิเช่น This contract is made into triplicate and identical.  โดยแปลได้ความว่าหนังสือสัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับและทุกฉบับมีข้อความตรงกัน  โดยคำศัพท์ตัวนี้นำมาใช้บ่อยในการแปลเอกสารประเภทสัญญาครับ

หรืออาจจะยกตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งอาทิเช่น  This identification card is valid up for Thailand only. ก็จะแปลได้ความว่าบัตรประชาชนใบนี้มีผลใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้นโดยใช้ในรูปของนามเสริมประโยคครับ

และตัวอย่างสุดท้ายก็คือ This item is very hard to identify when flying on air or might be able to call as unidentified flying objective or UFO.

จะเห็นได้ว่าเพียงศัพท์หนึ่งคำสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการโดยต้องระมัดระวังถึงการเปลี่ยนรูปและตำแหน่งที่เป็นตามพื้นฐานกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับ

โดยความรู้พื้นฐานดังกล่าวเป็นคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปของนักแปลเอกสารหรือผู้ที่ประกอบอาชีพรับแปลเอกสาร โดยทั่วไปครับ  

ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://www.spvisa-translations.com/รับแปลเอกสาร