เทคนิคเขียนจดหมายขอวีซ่า

วันนี้ผมจะมาอธิบายเทคนิคการเขียนจดหมายเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนไปต่างประเทศ ในส่วนจดหมายข้างล่างนี้เป็นส่วนเอกสารประกอบเพื่อการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์นะครับ โดยอาศัยเทคนิคความรู้จากการที่ประกอบอาชีพรับแปลเอกสาร มานานหลายปี จึงพอจะคาดเดาถึงความต้องการและมาตรฐานในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานทูตต่างๆได้มากพอสมควรครับ โดยทั่วไปแล้ว สถานะพื้นฐานต่างๆของผู้สมัครขอวีซ่าจำเป็นต้องมีความชัดเจนและมีการนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นมากเพียงพอ รวมทั้งวัตถุประสงค์ต่างๆในการเดินทางเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ

ตามตัวอย่างจดหมายข้างล่างนี้ครับ เป็นจดหมายที่นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในนามของผู้สมัครท่านหนึ่งที่มีอายุค่อนข้างน้อยไม่ถึง 20 ปี มีความต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เพื่อเยี่ยมเยียนญาติที่เป็นผู้เชิญ แต่พบว่าสถานะส่วนตัวบางอย่างของผู้สมัครขอวีซ่านอร์เวย์ อาจจะมีข้อบกพร่องหรืออาจเป็นข้อเสียที่อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ได้ โดยพบว่าผู้ยื่นเป็นเพศชาย ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร เนื่องจากทำการบวชอุทิศให้ญาติเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปีขึ้นไปหลังจบการศึกษามัธยมตอนต้นและปัจจุบันก็ยังไม่ได้สมัครเรียนต่อมัธยมปลาย เพราะว่าเนื่องจากมีความประสงค์ที่จะถือโอกาสที่ยังมีเวลาว่างชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อทำการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำจดหมายแสดงชี้แจงในช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมา ว่าผู้สมัครขอวีซ่าประกอบอาชีพอะไรอยู่ หรือเข้าเรียนตามระบบ หรือทำงานประเภทใดอยู่ ถ้า

หากเราสามารถแสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นตามความจริง โดยแสดงผลต่อเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันและแผนการต่อเนื่องไปยังอนาคต ได้อย่างสมเหตุสมผล และมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสมควรแล้ว ก็ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก หรือได้รับการยอมรับในการอนุมัติวีซ่าให้ดังกล่าว โดยเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการยื่นสมัครขอวีซ่าได้อีกหลายประเทศนะครับ โดยสามารถใช้หลักตามจดหมายตัวอย่างนี้เป็นแกนในการจัดทำจดหมายอื่นๆได้ โดยหวังว่าจะเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อไปครับ คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการสมัครขอวีซ่าประเทศต่างๆครับ 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXX XXXX

Holding Thai Passport No. AAXXXXXX

Date of birth :  XX/0X/19XX

 

Ref : a short visitor visa to Norway up to 90 days

Subject : Additional Statement about my personal background to support my visa application

                                                                   Date XX/0X/20XX

Norwegian Embassy, Bangkok Thailand

To whom it may concern:

          Writing to inform you in relation with my visa application to visit my auntie Mrs.XXX XXXX , a Norwegian Citizen, presently married with Ove XXXXX, or the co- host person to support my visit and stay in Norway from 20/02/20XX to 20/05/20XX.  Please also review their attachments to verify their qualification.

          Furthermore, due to my current status as unemployed due to my monkhood by taking ordination as memorial in funeral of my grandmother for 2 years or since 2012, then left Buddhist monkhood in late year 2014, in Kanchanaburi.  It is based on ancient belief of Buddhist Mon in Kanchanaburi as one grandson should take an ordination for their ancestors.

          Accordingly, the main purpose of this trip is just to visit auntie and her family for recreational purpose before studying further in senior high school in May 2015.

          The above statement is intentionally written to give further information about my personal background as it might be a doubt casted on my previous profile in most recent 2 years.   

          If you have further inquiry, please do not hesitate to contact my mother directly Mob. 098-507-XXXX.

                                                                   Faithfully Yours,

 

                                                                     XXXX XXXX