แบบบ้านๆของการสื่อเจตนาในจดหมายเพื่อขอวีซ่าที่หวังผลได้

โดยบล็อกนี้เขียนขึ้นเพื่อแสดงถึงอีกเทคนิคในการเขียนจดหมายตีความโดยสื่อเจตนาของผู้เชิญที่เป็นสปอนเซอร์ต่อผู้ถูกเชิญหรือผู้สมัครขอวีซ่าในสถานการณ์ ที่มีความเลวร้ายไม่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ (โดยขอปิดบังข้อมูลบางส่วน             เพื่อความเหมาะสมและสะดวกต่อการเปิดเผยสู่สาธารณะ) 

ถ้าหากโดยทั่วไปแล้วเมื่อพิจารณาเอกสารของตนเองเมื่อต้องการยื่นขอวีซ่าในสถานการณ์ที่ผู้สมัครวีซ่า ไม่อาจจัดแสดงเอกสารอื่นใดอันมีความโดดเด่นด้านหน้าที่การงานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมในระยะเวลาอันสั้น  ด้วยว่าผู้สมัครมีอายุน้อย ทำงานเป็นเกษตรกรอยู่ที่ต่างจังหวัดและไม่มีรายได้ที่มั่นคง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆที่ยากต่อการควบคุม แต่มีความประสงค์จะไปเยี่ยมมารดาโดยจะไปพำนักในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน โดยผู้เขียน/ทำงานบริการรับแปลเอกสาร และ รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ได้เป็นผู้ช่วยเขียนจดหมายประกอบการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวในฐานะมารดาของผู้สมัครวีซ่านิวซีแลนด์  โดยอาจจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสก็ได้มั้งครับ โดยผู้เขียนได้แสดงเจตนา เนื้อหาดังต่อไปนี้ 

Date 1Xth July 201X                                                                 YaoXXX XXXXX
                                                                                              Full's Address
                                                                                               Mobile Phone > 021 XXX XXXX
                                                                                               Home Phone > (09) XXX XXXX 
                                                                                                E-mail > xxxxxxxxx@vodafone.co.nz
NZ Consulate Office 
Visitor’s Visa Department, Bangkok Thailand 
Dear Sir/Madam

Re: XXX’s Visa application (real name > YaoXXX XXXXXX Passport#AAXXX XXXXX) I wish to provide the following comments in support : 

This letter is additionally written by me, the undersigned, as name mentioned above and I am the mother of YaoXXX XXXXXX my daughter in Thailand in age of 20 years. 

Initially, I just left Thailand in June 2015 after spending time for 1 month with my daughter. However, it seems not enough to fulfill my desire. So, it would be greatly appreciated to invite her to visit me and family in NZ for 6 months.  

Moreover, due to the crisis of water supply shortage as the big impact to many agriculture activities including my rubber woods farm, padding farm and sugar cane farm, in space areas about 9 Rai, 6 Rai and 10 Rai respectively with requirement of a lot of water supply to raise up those plants. Unfortunately, it seems not enough to supply water upon demands in many areas of North Eastern Provinces and could do nothing just waiting for new supply of water or skip this ploughing season and begin again in the next year. 

Conversely, it might be the good opportunity to invite her to visit us for 6 months as I can guide her to visit many attractive places in NZ especially trekking tours around here. 

However, I can assure you that I will guarantee YaoXXX XXXXXX will meet the obligations of her visa by not engaging in Employment while in New Zealand and exiting New Zealand before the expiration of her Visa.

Given the fact that the possibility exists of applying for a migration visa at a later date it would be in our best interests to comply with all obligations and restrictions of any visa granted to YaoXXX XXXXXX surely. 

Please do not hesitate to contact me if you require any further information.

Kind regards, 

YaoXXX XXXXXX 

นอกจากนี้ผมยังได้แนบจดหมายยืนยันการออกวีซ่านิวซีแลนด์ของผู้สมัครดังกล่าวแนบมาด้วยเพื่อเป็นการยืนยันถึงแนวคิดที่ออกจะฉีกแนวไปสักหน่อย
ก็ลองเอาไปอ่านเพื่อพิจารณาปรับเข้าใช้กับตัวเองเพื่อความเหมาะสม 

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spvisa-translations.com

TAGS: รับทำวีซ่านิวซีแลนด์รับแปลเอกสาร