ตัวอย่างงานแปลเอกสารสัญญาก่อนสมรส

หน้าเพจนี้ขอนำเสนออีกตัวอย่างงานแปลเอกสารสัญญาก่อนสมรสโดยทางบุคคลสัญชาติอังกฤษที่อยากจะแต่งงานกับคนสัญชาติไทยหรือหญิงไทยนั่นเอง แต่ก็ยังมีความต้องการที่จะจัดทำสัญญาก่อนสมรสเพื่อจะได้แบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส เผื่อกรณีที่มีการหย่าร้างกันครับจึงต้องมีการจัดทำการแปลจากตัวต้นแบับภาษาอังกฤษ โดยต้องมีการลบเนื้อหาบางส่วนเพื่อรักษาความส่วนตัว โดยต้องจัดทำการแปลเอกสารให้เหมาะสมกับตัวต้นฉบับโดยอาจจะต้องดัดแปลงเนื้อหาออกไปบางส่วนเพื่อความเหมาะสมครับ โดยเป็นอีกหนึ่งบริการรับแปลเอกสารของทางเรา SPCENtER สนใจใช้บริการก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ โทร.02-632-8271

 

เนื้อหาที่แแปลแล้วมีดังนี้ครับ 


(คำแปล)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นวันที่                                                      ปี 2557

ระหว่าง

  1. อลัน เฮอร์เบิร์ต ฟอร์ด อาศัยอยู่ที่  17 ถนนแพ็ทเทอร์เดล เมืองแมนเชสเตอร์ เอ็ม41 7ดีดับบลิว (ให้เรียกว่าเป็น อลัน”) และ
  2. พิทชานันท์ มั่นคง อาศัยอยู่ที่ 53 หมู่ 8 ต.หนองกบ, อ.บ้านโป่ง, จ. ราชบุรี 70110 ประเทศไทย (ให้เรียกว่าเป็น พิทชานันท์)

คำจำกัดความ

  1. ข้อมูลอ้างอิงใดๆต่อทรัพย์สินในสัญญานี้อ้างอิงถึง สินทรัพย์ เงินลงทุนและเงินบำนาญทั้งหมดและรายการอื่นใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่ถือครองร่วมหรือแต่เพียงผู้เดียว / ในนาม
  2. ข้อมูลอ้างอิงใดๆที่เป็นการจ่ายเงินอุดหนุนตามสัญญานี้อ้างถึงการจ่ายเงินอุดหนุนทางการเงินใดๆโดยวิธีการชำระเงินในสกุลเงินใดๆต่อทรัพย์สินใดๆที่ไม่รวมถึงของขวัญใดๆ
  3. ข้อมูลอ้างอิงใดๆต่อ บ้านเลขที่ 17 ถนนแพ็ทเตอร์เดล หมายถึง บ้านเลขที่ 17 ถนนแพ็ทเตอร์เดล เมืองแมนเชสเตอร์ เอ็ม41 7ดีดับบลิว ซึ่งทรัพย์สินที่กล่าวได้ครอบครองในนามของอลันแต่เพียงผู้เดียวและลงทะเบียนเอาไว้กับทางสำนักงานทะเบียนที่ดินภายใต้โฉนดที่ดินหมายเลข จีเอ็ม 387821

ด้วยที่

เอ. สัญญานี้ (สัญญา”) ได้จัดทำขึ้นเป็นฐานและเป็นเงื่อนไขตามความตั้งใจที่จะสมรสของอลัน และพิชชานันท์ ในวันที่    เดือนมกราคม 2558 (การสมรส”) หรือวันต่อมาตามที่ นายอลันและพิทชานันท์ ได้ตกลงกันไว้

บี. อลัน และพิทชานันท์ ต้องการตกลงกันในสัญญา ที่บันทึกไว้ตามความต้องการของพวกเขาและความมุ่งหวังอ้างอิงต่อการจัดการทางการเงินในเหตุของการหย่าร้างอันเป็นที่สิ้นสุด โมฆะ หรือ การพิจารณาคดีให้แยกกันอยู่ และความมุ่งหวังแต่ละอย่างในสัญญาฉบับที่กล่าวนี้ จะกำหนดตามส่วนสิทธิและข้อบังคับปฏิบัติต่างๆในส่วนตามสถานการณ์ที่ได้กล่าวเอาไว้ดังกล่าว

ซี. อลันและพิทชานันท์ ได้รับมาซึ่งทรัพย์สินที่ถือครองแยกของพวกเขา(ทรัพย์สินที่ถือครองแยก”) ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในภาคผนวก เอ และ บี ตามลำดับและแนบมาพร้อมกับสัญญานี้ต่างหากและโดยไม่มีการจ่ายเงินอุดหนุนจากอีกฝ่าย อลันและพิทชานันท์ ต้องการให้คงรักษาทรัพย์สินถือครองแยกของพวกเขาหลังการสมรส นอกจากนี้ อลัน และพิทชานันท์ ต้องการคงรักษาทรัพย์สินถือครองแยกของพวกเขา อาทิเช่น ทรัพย์สินที่พวกเขาได้รับมาแยกต่างหากตามลำดับหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ทรัพย์สินแยกต่างหาก ทรัพย์สินแยกต่างหากจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

  1. สินทรัพย์ เงินออมและข้อกำหนดบังคับเงินบำนาญใดๆ ของ อลันและพิทชานันท์ ที่ได้รับมาก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การสมรสและตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในภาคผนวก เอและบี ตามสัญญานี้ โดยได้บันทึกไว้เป็นการเฉพาะและอย่างเป็นทางการว่าบ้านเลขที่ 17 ถนนแพ็ทเตอร์เดล ได้ซื้อมาวันที่ 22 ธันวาคม 2546 และชำระเงินเต็มจำนวนโดย อลัน โดยได้ตกลงไว้เป็นการเฉพาะเพิ่มเติมว่ามูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินเป็น 249950 เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งจำนวนที่กล่าวนำเสนอว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของอลัน
  2. ทรัพย์สิน สินทรัพย์ หรือเงินออก ที่ได้รับมาโดยทั้งฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายในจุดใดๆในอนาคตโดยเป็นของขวัญหรือรับสืบทอดมรดก อื่นใดเพิ่มเติม