วิธีการจองคิวขอหนังสือเดินทางล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

เปิดจองแล้ว !

เข้าหน้าจองคิวทำหนังสือเดินทางวิธีการใช้งาน
วิธีการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต1. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการจองคิวล่วงหน้า
2. เลือกวัน ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ
3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ
4. กรอกข้อมูลของผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.1 กรอกรหัสเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง)
4.2 ระบุ ชื่อ – สกุล (กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง)
5. กดปุ่มจองคิวเพื่อทำการยืนยัน
6. ทำการพิมพ์ข้อมูลลำดับคิว ที่ระบบแสดงบนหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

เงื่อนไขการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต

1. ผู้จองต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดไม่น้อยกว่า 30 นาที หากผิดเวลาคิวดังกล่าวจะถูกเลิก
2. ผู้จองสามารถรับบริการใน กทมฯ ได้เฉพาะสำนักงาน Esplanade สาขารัชดาภิเษก เท่านั้น
3. ข้อมูลที่แสดงต้องเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลจริง ในกรณีที่ทำการจองคิวให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตามข้อที่ 1
4. ไม่สามารถให้บุคคลอื่นนำคิวไปใช้แทนได้
5. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กรมการกงสุลกำหนด
6. การจองคิวใช้สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
7. สามารถจองคิวล่วงหน้า 2 วัน (ไม่นับวันที่ทำการจองคิว วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 5 วันทำการ
8. กรณียกเลิกการจองคิว ท่านจะไม่สามารถจองคิวทางอินเตอร์เน็ตได้อีกภายใน 5 วันทำการ
ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขที่ระบุแล้ว