ศัพท์ภาษาอังกฤษของอเมริกาและอังกฤษ

บล็อกหน้านี้ผมผู้ให้บริการรับแปลเอกสาร ขอนำเสนอความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างคำศัพท์บางตัวที่น่าสนใจระหว่าง Mobile Phone/Cellular Phone และ Current / Present โดยอาจจะกล่าวโดยง่ายให้เข้าใจได้ว่า ศัพท์ทั้งสองตัวมีความหมายอย่างเดียวกันครับ  แต่มีความแตกต่างในการสะกดคำตามประเทศที่ใช้ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คนนิยมใช้คำว่า Cellular Phone เป็นคำเรียกโทรศัพท์มือถือ ต่างกันกับประเทศอังกฤษที่จะใช้คำว่า Mobile Phone เป็นคำศัพท์หลักเรียกโทรศัพท์มือถือ  

โดยถ้าเจาะลึกมากกว่านี้ถึงคำศัพท์ Cellular อยู่ในรูปของ adj. ซึ่งเป็นคุณศัพท์ไว้ขยายนาม อาทิเช่น Cellular Theory ซึ่งหมายถึง ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องเซลล์ต่างๆ ขณะเดียวกัน Mobile แปลว่า เคลื่อนไหว- เคลื่อนที่ได้ จึงนำมาผสมกับคำดังกล่าว แล้วกลายเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นั่นเอง หรืออาจจะนำไปผนวกรวมกับคำอื่น อาทิเช่น Automobile ที่แปลว่า รถยนต์ ที่ย่อมเคลื่อนที่ได้ครับ 

อีกคู่คำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือ present / current โดยมีความหมายเหมือนกันว่าปัจจุบันทันด่วน โดยอาจจะนำมาใช้ดัดแปลงได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับการผันรูปเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ โดย Present นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและ Current ใช้โดยมากในอังกฤษ โดยอาจจะเป็นในรูปแบบของ adv. อาทิเช่น Currently, Extradition treaty between Thailand and many countries is not yet been discussed further and Mutual Assistance in Criminal Matters Treaty is invalid to force one most wanted Prisoner Transfer Treaty and former P???from places where he stays. 

ลองไปแปลเล่นๆกันดูครับ ว่าประโยคข้างต้นหมายความกระไร โชคดีครับ